Dễ dàng sử dụng Hình ảnh Trực tiếp của Camera PTZ AVer ProAV làm Tài nguyên Truyền thông

AVer OBS Plugin

Điều khiển trực quan các camera PTZ AVer ProAV và các tính năng AI tự động theo dõi bắt đầu / dừng

-

aver-obs-plugin

Dễ dàng thêm nhiều camera PTZ AVer ProAV vào hệ thống

-

aver-obs-plugin

Tự do đặt tên cho các điểm đặt trước thay vì chữ số

-

aver-obs-plugin

System Requirements

 • Supported Devices
  • Laptops & desktops for Windows® (Windows 8, 8.1, 10, 11)
  • Laptops & desktops for Mac® (macOS High Sierra v10.13 or later)
 • System requirements for Windows® desktop
  • DirectX 10.1 compatible GPU
 • System requirements for Mac®
  • Intel® CPU (PPC is not supported)
  • OpenGL 3.3 compatible GPU

* Specifications may vary depending on location and are subject to change without notice.

URL